Mobiel menu

Bovenschoolse Voorziening

 ss-lts-uitroepteken

Sluiting Bovenschoolse voorziening einde schooljaar 2018-2019

 

Scholen werken hard aan onderwijs dat steeds beter past bij leerlingen. Als gevolg van het beter passende onderwijs zitten er bij de bovenschoolse voorziening ook minder leerlingen doordat er minder aanvragen binnenkomen. Het is belangrijk dat leerlingen leren van en samen met andere leerlingen en op deze manier kunnen we dat niet meer aanbieden. Het bestuur van ons samenwerkingsverband heeft daarom besloten de bovenschoolse voorziening aan het einde van dit schooljaar te sluiten.

Uiteraard worden de lopende trajecten met leerlingen gewoon afgemaakt. Nieuwe plaatsingen van leerlingen zijn wel mogelijk, maar daarbij dient wel rekening gehouden te worden met de einddatum in juli 2019.

 

BOVO foto 1

Voor welke leerlingen is de Bovenschoolse voorziening bedoeld?

De Bovenschoolse voorziening (vanaf hier kortweg BOVO) is er voor leerlingen die (tijdelijk) niet op hun eigen school onderwijs kunnen volgen. Leerlingen worden, na overleg met ouders, door de school aangemeld bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband (zie op de website tabblad ‘Toewijzen’). Binnen de Toewijzingscommissie wordt beoordeeld welke onderwijsplek op dat moment het meest passend is. Mocht dit de BOVO zijn, dan wordt er met behulp van het dossier en een kennismakingsgesprek beoordeeld welke ondersteuning nodig is. Bij dit gesprek zijn de leerling, ouders, de school waar de leerling is ingeschreven en de orthopedagoog van de BOVO aanwezig.

Zo kan de BOVO ondersteuning bieden wanneer:

BOVO foto 2

Leerlingen blijven ingeschreven op de school waar ze vandaan komen tijdens hun tijd op de BOVO. Die school blijft ook betrokken. Hoe groot die betrokkenheid is hangt af van hoe het traject verloopt. Leerlingen worden in kleine groepen geplaatst, waar veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit proces wordt ondersteund door een orthopedagoog.  Typerend voor de BOVO zijn de korte lijnen met ouders, hulpverleners en school van herkomst, waardoor er effectief aan de hulpvraag van de leerling gewerkt kan worden

Doel

Het algemene doel van de trajecten op de BOVO is om, afhankelijk van het ingezette traject, binnen drie tot uiterlijk twaalf maanden weer terug te keren naar het reguliere onderwijs, of naar een andere passende onderwijsplek. Het is niet altijd mogelijk of verstandig om terug te keren naar de school waar de leerling vandaan komt. Waar een leerling na de BOVO heen gaat wordt altijd besproken met ouders en school en mogelijk andere hulpverleners.

Aanmelding/kennismaking

De aanmelding verloopt via de toewijzingscommissie van het Samenwerkingsverband. De toewijzingscommissie adviseert de school en de ouders welk arrangement de leerling kan gaan volgen. Bij een positief advies volgt er een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is het boven tafel krijgen van de verwachtingen die ouders, leerling en school hebben en om uitleg te geven over het arrangement dat de leerling gaat volgen.

Uitgangspunten/werkwijze

De leerling werkt individueel aan eigen leerstof. Hiertoe krijgt iedere leerling bij binnenkomst een planner met daarop de leerstof. De VO-school draagt ook zorg voor levering van de toetsen en nakijkmateriaal. Tijdens de individuele studie-uren is de begeleiding c.q. ondersteuning afgestemd op het niveau, de mogelijkheden en de (hulp)vragen van de individuele leerling. Sommige leerlingen hebben een flinke achterstand. Anderen hebben vooral veel tijd nodig om aan eigen (sociaal-emotionele) problemen te werken. Weer andere leerlingen moeten als gevolg van veelvuldig verzuim in het verleden eerst opnieuw een schoolritme opbouwen. Kortom: er zijn situaties denkbaar waarin de inhoudelijke leerstof niet de eerste prioriteit heeft.

Het oplossingsgericht werken staat gedurende de doorstroomfase centraal.

Uitgangspunten:

Elke week heeft elke leerling een mentorgesprek. Tijdens de mentorgesprekken stellen de mentor en de leerling een aantal werkpunten op om de gewenste situatie te bereiken. Verder werken de leerlingen ieder met een portfoliomap waarin alles waar ze mee bezig zijn wordt verzameld.

BOVO foto 3

De Equiptraining is een vast onderdeel binnen de arrangementen. Het uitgangspunt van EQUIP is, dat jongeren elkaar helpen met hun problemen door ze te benoemen, er met elkaar over te praten en uiteindelijk elkaar te corrigeren in het denken en doen. Tijdens de trainingen leren de jongeren sociale vaardigheden te vergroten, hun kwaadheid beheersen en wordt de morele ontwikkeling gestimuleerd. Ze leren vaardigheden als ‘een ander helpen’ en ‘inleven in een andere persoon’. Deze vaardigheden worden verder geoefend in de wederzijdse hulpbijeenkomsten. De trainingen worden verzorgd door de mentoren.

Terugplaatsing

Met de VO- school wordt een inhoudelijke overdracht gepland. Hierbij zijn de zorgcoördinator de mentor VO de orthopedagoog en de mentor Bovo aanwezig. Tijdens dit overleg wordt de eindrapportage en het advies besproken. Er wordt ook een terugplaatsingsplan opgesteld. De terugplaatsing vindt gefaseerd plaats.

Het kan ook zijn dat een leerling het advies krijgt om niet terug te keren naar zijn eigen school. Betreffende leerling zal dan in een ander passend traject worden geplaatst. Dit alles gebeurt in overleg met de toewijzingscommissie, de school en de ouders.

Lestijden Bovenschoolse voorziening

 1. 8.35 – 9.25
 2. 9.25 – 10.15
  pauze
 3. 10.30 – 11.20
 4. 11. 20 – 12.10
  middagpauze
 5. 12.45 – 13.35
 6. 13.35 – 14.25
 7. 14.25 – 15.05

 

Contact

BOVO foto 4

Bezoekadres:
Zaagmolenpad 26
7008 AJ Doetinchem

Telefoon: 0314-34 08 71
E-mail: info@swv-doetinchem-vo.nl


Nieuws

Notulen OPR d.d. 13 mei 2019

1 juli 2019

Hierbij vindt u de notulen van de OPR d.d. 13 mei 2019, die u kunt openen via bijgevoegde link: Notulen OPR d.d. 13 mei 2019...

Lees meer...

Definitieve jaarrekening 2018 inclusief de controleverklaring

19 juni 2019

In de bijlage vindt u de definitieve jaarrekening 2018 inclusief de controleverklaring: Definitieve jaarrekening incl. controleverklaring...

Lees meer...

Resterende vergaderdata Toewijzingscommissie schooljaar 2018-2019

3 juni 2019

Voor de resterende vergaderdata van dit schooljaar van de Toewijzingscommissie, willen wij u verwijzen naar bijgevoegd document:  Resterende verga...

Lees meer...