Mobiel menu

Ouders

Ouders en het samenwerkingsverband

Ouders willen graag dat het hun kind goed gaat, ook op school. Ouders willen graag dat hun kinderen zo goed mogelijk hun talenten ontwikkelen. Ouders kennen hun kind beter dan wie ook. Daarom werken scholen zo goed mogelijk samen met ouders.

De scholen informeren ouders over de verbeteringen die zij aanbrengen in hun ondersteuning van het leren van kinderen. Ouders kunnen daar ook naar vragen. Dat kan op allerlei manieren: telefonisch, per mail of in direct contact. Ouders in de medezeggenschapsraad van scholen praten en beslissen mee over de onderwijsplannen van de school. Dan gaat het ook over hoe het onderwijs nog passender gemaakt kan worden. Hoe ondersteuning in- en buiten de lessen beter kan. U mag daar wat van vinden. U mag daar wat van zeggen.

Ook het samenwerkingsverband Doetinchem e.o. wil ouders zo goed mogelijk betrekken bij haar activiteiten. Ouders mogen meepraten over de plannen en de uitvoering van de plannen in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ouders kunnen er bij zijn en meepraten als de Toewijzingscommissie over hun kind praat.

Ouders die deel uitmaken van de OPR hebben de belangrijke taak om te oordelen over het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband vastgelegd wat het wil doen en wat het wil bereiken. Dat plan wordt door de OPR kritisch beoordeeld op de uitwerking op kinderen, ouders, leraren en scholen. Als de OPR het ondersteuningsplan afkeurt moet het worden verbeterd. Als het OPR het ondersteuningsplan goedkeurt dan blijft zij volgen hoe het wordt uitgevoerd. Ouders die deel uitmaken van de OPR komen uit de medezeggenschapsraden van de verschillende besturen.

Als het met een kind op school niet goed gaat, dan doen scholen er alles aan om het kind te helpen. De school ondersteunt dan het leren van de leerling. Ook als de problemen niet direct in het leren liggen kan de school veel betekenen. Meestal is die hulp genoeg. Soms niet, soms zijn de problemen te groot om op de school waar het kind zit op te lossen. Dan kan een kind worden besproken in de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.

Als ouders en school samen vaststellen dat meer of andere hulp of ondersteuning nodig is, dan wordt er een aanvraag voor een bespreking in de Toewijzingscommissie opgesteld. Ouders en school tekenen allebei voor de inhoud van de vraag. Meer over de procedure vindt u in het document:  Procedure Toewijzingscommissie.

Bij de bespreking in de Toewijzingscommissie is ook de school vertegenwoordigd en wordt als regel door de school ook de ouders gevraagd om mee te praten. Hoe dat precies gaat, is te lezen in het document: Uitgenodigd bij de Toewijzingscommissie.

Ouders kunnen zich laten ondersteunen bij hun contacten met het samenwerkingsverband door Onderwijsconsulenten. Zie daarvoor www.onderwijsconsulenten.nl

Mochten ouders ontevreden zijn over proces of uitkomst dan is hierin de klachtenregeling beschreven: Als u een klacht heeft

Nuttige website voor ouders: www.Steunpuntpassendonderwijs.nl

 

Informatiebeveiliging en privacy

Ons samenwerkingsverband heeft persoonsgegevens van leerlingen nodig om taken goed te kunnen uitoefenen. Deze taken zijn onder andere:

  1. Verdeling van ondersteuningsmiddelen, toekennen van arrangementen en het bepalen van toelaatbaarheid
  2. Het adviseren van de scholen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen
  3. Het bieden van onderwijs en ondersteuning binnen de Bovenschoolse Voorziening

De meeste persoonsgegevens van leerlingen krijgt het samenwerkingsverband wanneer de school waar de leerling staat ingeschreven/is aangemeld een aanvraag voor extra ondersteuning indient. Dit zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres. Soms worden bijzondere persoonsgegevens opgeslagen, zoals medische informatie (bv. dyslexie, ADHD of diabetes). Dit is nodig om in te schatten wat de juiste ondersteuning is voor een leerling. De persoonsgegevens van leerlingen worden door het samenwerkingsverband opgeslagen in het digitale administratiesysteem Indigo. De programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers die toegang tot het dossier moeten hebben voor het uitoefenen van hun functie.

Het samenwerkingsverband maakt geen gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van het samenwerkingsverband. Leerlingen van 16 jaar en ouder hebben zelf recht op inzage in hun dossier. Bij een leerling jonger dan 16 jaar heeft de wettelijk vertegenwoordiger namens het kind recht op inzage. Ouders mogen altijd besluiten om toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Dit kan middels de formulieren onderaan deze pagina. Mocht uw verzoek niet naar tevredenheid worden afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samenwerkingsverband vo Doetinchem e.o. gaat zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen en verstrekt gegevens van leerlingen niet aan derden tenzij dit bekend is bij de ouders en/of leerling. Het samenwerkingsverband zal de gegevens ook niet langer bewaren dan de wettelijke bewaartermijn. Het samenwerkingsverband werkt met een privacyreglement. Hierin is beschreven hoe het samenwerkingsverband omgaat met persoonsgegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement is onderaan deze pagina te downloaden.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via:
Marieke van Laatum
m.vanlaatum@swv-doetinchem-vo.nl
0314- 34 08 71

Formulieren:

  1. Formulier inzage dossier
  2. Formulier verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming
  3. Formulier Verantwoord bekendmakingsbeleid

Nieuws

Notulen OPR d.d. 13 mei 2019

1 juli 2019

Hierbij vindt u de notulen van de OPR d.d. 13 mei 2019, die u kunt openen via bijgevoegde link: Notulen OPR d.d. 13 mei 2019...

Lees meer...

Definitieve jaarrekening 2018 inclusief de controleverklaring

19 juni 2019

In de bijlage vindt u de definitieve jaarrekening 2018 inclusief de controleverklaring: Definitieve jaarrekening incl. controleverklaring...

Lees meer...

Resterende vergaderdata Toewijzingscommissie schooljaar 2018-2019

3 juni 2019

Voor de resterende vergaderdata van dit schooljaar van de Toewijzingscommissie, willen wij u verwijzen naar bijgevoegd document:  Resterende verga...

Lees meer...